Get Adobe Flash player

Supervisie

Bij verandering in organisaties en/of verandering van functie worden mensen bewust van eigen functioneren en kan er vraag zijn naar professionele ondersteuning in hun beroepsontwikkeling. Thema's die in het persoonlijk functioneren naar voren kunnen komen zijn afhankelijk van de ervaring in het beroep en de wens van zowel de werknemer als de organisatie. Voor iedere organisatie en medewerker is professionaliteit en deskundigheid van belang.

Supervisie biedt hierin de juiste ondersteuning.

Wat is supervisie?

Supervisie is een traject waarin inzicht in eigen functioneren en ontwikkeling ontstaat.

Het ondersteunt in de verdere beroepsontwikkeling.

Supervisie is een didactische begeleidingsvorm, gericht op het persoonlijk functioneren als professional die met mensen werkt. Het is een leertraject, waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die er zijn in relatie tot het werk.

Het is een vorm van reflecteren op eigen werkstijl. Leren door naar jezelf te kijken en te ontdekken wat het betekent.

Het geeft zicht op welke situaties problemen opleveren, hoe er mee om te gaan en welke alternatieven er zijn. Er worden vaste patronen verkend en herkend en er wordt gekeken naar dieperliggende motieven en overtuigingen die gedrag beïnvloeden.

Bij supervisie ligt het accent op leren en persoonlijke ontwikkeling, waarbij de werksituatie altijd het uitgangspunt zal zijn.

Effectief betekent dit meer halen uit eigen functioneren.

Wanneer supervisie?

Bij verandering van functie, maar ook bij verbetering van eigen functioneren in de bestaande functie.

Supervisie is gericht op ontwikkeling en professionalisering.

Voor wie?

Voor iedereen die een beroep uitoefent, waarin met mensen gewerkt wordt voor startende en ervaren professionals.
Bijvoorbeeld: verzorgenden, teamleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen, fysiotherapeuten, managers, docenten, loopbaanadviseurs, P&O adviseurs, etc.

Hoe ziet een supervisietraject er uit?

Supervisie wordt individueel of in een groep van maximaal drie personen gegeven.
Een supervisietraject bestaat uit 10 á 15 gesprekken van 1 uur voor een individueel
traject.
Een groepstraject bestaat uit 10 á 15 gesprekken van 2 tot 2,5 uur, afhankelijk van de groepsgrootte.
De gesprekken vinden eens per twee weken plaats.

Een supervisietraject begint met een kennismakingsgesprek, zonodig samen met de
leidinggevende. Hierin komt de aanleiding aan de orde en worden de leervragen
besproken.

 

Bureau Jitske Pranger
06 53732016